Espècies protegides de Sant Martí d’Albars i el Lluçanès

Al Lluçanès hi són presents algunes espècies amb diversos graus de protecció. A continuació, es detallen, d’acord amb els següents textos legals:

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Quant a la flora, cap de les espècies protegides en sentit estricte a Catalunya s’ha trobat fins ara al territori de l’OCB. Tot i no estar protegida, cal destacar la presència de l’orquídia endèmica abellera catalana (Ophrys catalaunica).

En canvi, sí que hi ha al territori estudiat almenys una espècie de fong protegida, considerada com a vulnerable: Entoloma bloxamii, bolet present a Sant Martí. Aquesta espècie figura a la llista vermella de 15 dels 19 països on ha estat citada.

Pel que fa a la fauna, trobem a l’OCB diverses espècies protegides:

Categoria A
Llúdria (Lutra lutra)
Trencalòs (Gypaetus barbatus)

Categoria B
Gat salvatge (Felis silvestris)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Aufrany (Neophron percnopterus)
Voltor (Gyps fulvus)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Àguila calçada (Aquila pennata)
Milà reial (Milvus milvus)
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Grua (Grus grus)
Duc (Bubo bubo)
Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Nàiade (Unio aleroni)

Categoria C
Ratapinyada d’aigua (Myotis daubentonii)
Ratapinyada nocturna petita (Nyctalus leisleri)
Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Esparver (Accipiter nisus)
Astor (Accipiter gentilis)
Aligot (Buteo buteo)
Aligot vesper (Pernis apivorus)
Milà negre (Milvus migrans)
Xoriguer (Falco tinnunculus)
Esmerla (Falco columbarius)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Xivita (Tringa ochropus)
Òliba (Tyto alba)
Xot (Otus scops)
Mussol (Athene noctua)
Gamarús (Strix aluco)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Blauet (Alcedo atthis)
Gaig blau (Coracias garrulus)
Picot negre (Dryocopus martius)
Colltort (Jynx torquilla)
Merla d’aigua (Cinclus cinclus)
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Botxí meridional (Lanius meridionalis)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)
Tritó pirinenc (Calotriton asper)
Cranc de riu (Austrapotamobius pallipes)

Categoria D
Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
Ratapinyada comuna nana (Pipistrellus pygmaeus)
Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
Esquirol (Sciurus vulgaris)
Mostela (Mustela nivalis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Cucut (Cuculus canorus)
Ballester (Apus melba)
Falciot negre (Apus apus)
Abellerol (Merops apiaster)
Puput (Upupa epops)
Picot verd (Picus viridis)
Picot garser gros (Dendrocopos major)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cotoliu (Lullula arborea)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Piula dels arbres (Anthus trivialis)
Titella (Anthus pratensis)
Cuereta groga (Motacilla flava)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Pardal de bardissa (Prunella modularis)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
Còlit ros (Oenanthe hispanica)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Trist (Cisticola juncidis)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Bruel (Regulus ignicapilla)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Pica-soques blau (Sitta europaea)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Oriol (Oriolus oriolus)
Escorxador (Lanius collurio)
Capsigrany (Lanius senator)
Pardal roquer (Petronia petronia)
Gafarró (Serinus serinus)
Lluer (Carduelis spinus)
Trencapinyes (Loxia curvirostra)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Hortolà (Emberiza hortulana)
Vidriol (Anguis fragilis)
Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Serp d’aigua (Natrix maura)
Serp de collaret (Natrix astreptophora)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Tritó verd (Triturus marmoratus)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
Gripau comú (Bufo spinosus)
Gripau corredor (Epidalea calamita)
Reineta (Hyla meridionalis)
Escanyapolls (Lucanus cervus)
(Eriogaster catax)
Graèllsia (Actias isabellae)

No obstant, hi ha diverses espècies més presents a la zona que, si bé no compten encara amb cap protecció legal establerta, aquesta ha estat demanada o suggerida recentment. Per exemple, la ICHN (2010) va publicar un informe en què es demanava la protecció per a diverses espècies de fongs, molses i líquens.

La mateixa ICHN, el 2008 va publicar en un informe recomanacions per a la protecció de diversos invertebrats, dels quals a Sant Martí hi podem trobar el llimac Limax cinereoniger i el bivalve Unio mancus (és sinònim de U. aleroni).

El propi Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España, inclou algunes espècies més, protegides per les lleis espanyoles, com Coenagrion scitulum, Hoplia coerulea, Calopteryx haemorrhoidalis, Platycnemis acutipennis, Arion ater, etc.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL, 2008.
Invertebrats que requereixen mesures de conservació a Catalunya [en línia]. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural. <http://ichn.iec.cat/pdf/PROT_INV_ICHN_2008
(web).pdf>
INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL, 2010.
Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya [en línia]. Barcelona:Institució Catalana d’Història Natural. <http://ichn.iec.cat/pdf/FLBprot.pdf&gt;