Espècies protegides de Sant Martí d’Albars

Al municipi de Sant Martí d’Albars, hi són presents algunes espècies amb diversos graus de protecció. A continuació, es detallen, d’acord amb els següents textos legals:

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Quant a la flora, cap de les espècies protegides en sentit estricte a Catalunya s’ha trobat fins ara al municipi. Tot i no estar protegida, cal destacar la presència de l’orquídia endèmica abellera catalana (Ophrys catalaunica).

Pel que fa a la fauna, trobem a Sant Martí diverses espècies protegides:

Categoria B
Gat salvatge (Felis silvestris)
Aufrany (Neophron percnopterus)
Voltor (Gyps fulvus)
Àguila calçada (Aquila pennata)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Nàiada (Unio aleroni)

Categoria C
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Esparver (Accipiter nisus)
Aligot (Buteo buteo)
Xoriguer (Falco tinnunculus)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Òliba (Tyto alba)
Xot (Otus scops)
Mussol (Athene noctua)
Gamarús (Strix aluco)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Blauet (Alcedo atthis)
Colltort (Jynx torquilla)
Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)

Categoria D
Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
Esquirol (Sciurus vulgaris)
Mostela (Mustela nivalis)
Cucut (Cuculus canorus)
Falciot negre (Apus apus)
Abellerol (Merops apiaster)
Puput (Upupa epops)
Picot verd (Picus viridis)
Picot garser gros (Dendrocopos major)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cotoliu (Lullula arborea)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Titella (Anthus pratensis)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Rossinyol bord (Cettia cetti)
Trist (Cisticola juncidis)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol gros (Sylvia borin)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Bruel (Regulus ignicapilla)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Pica-soques blau (Sitta europaea)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Oriol (Oriolus oriolus)
Escorxador (Lanius collurio)
Capsigrany (Lanius senator)
Pardal roquer (Petronia petronia)
Gafarró (Serinus serinus)
Trencapinyes (Loxia curvirostra)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Vidriol (Anguis fragilis)
Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Serp d’aigua (Natrix maura)
Serp de collaret (Natrix natrix)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Tòtil (Alytes obstetricans)
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
Gripau comú (Bufo bufo)
Gripau corredor (Bufo calamita)
Reineta (Hyla meridionalis)
Escanyapolls (Lucanus cervus)
(Eriogaster catax)

No obstant, hi ha diverses espècies més presents al municipi i el seu entorn immediat que, si bé no compten encara amb cap protecció legal establerta, aquesta ha estat demanada o suggerida recentment. Per exemple, la ICHN (2010) va publicar un informe en què es demanava la protecció per a diverses espècies de fongs, molses i líquens, entre les quals figura Entoloma bloxamii, bolet present a Sant Martí. Aquesta espècie figura a la llista vermella de 15 dels 19 països on ha estat citada.

La mateixa ICHN, el 2008 va publicar en un informe recomanacions per a la protecció de diversos invertebrats, dels quals a Sant Martí hi podem trobar el llimac Limax cinereoniger i el bivalve Unio mancus (és sinònim de U. aleroni).

El propi Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España, inclou algunes espècies més, protegides per les lleis espanyoles, com Coenagrion scitulum, Hoplia coerulea, Calopteryx haemorrhoidalis, Platycnemis acutipennis, Arion ater, etc.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL, 2008.
Invertebrats que requereixen mesures de conservació a Catalunya [en línia]. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural. <http://ichn.iec.cat/pdf/PROT_INV_ICHN_2008
(web).pdf>
INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL, 2010.
Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya [en línia]. Barcelona:Institució Catalana d’Història Natural. <http://ichn.iec.cat/pdf/FLBprot.pdf&gt;
Anuncis