Llimacs

Els llimacs són mol·luscs gasteròpodes terrestres sense conquilla (o amb conquilla molt reduïda), que pertanyen a diverses famílies (limàcids, ariònids, agriolimàcids, milàcids, etc).