Espiadimonis

Les libèl·lules reben una gran quantitat de noms diferents degut a la seva popularitat. En diversos llocs reben noms com espiadimonis, senyoretes, cavallets del diable, …

Les seves ales són transparents i d’una mida considerable. Tenen l’abdomen força allargat i sovint acolorit, i uns ulls grans i vistosos.

Viuen generalment prop de l’aigua dolça, tot i que és freqüent trobar-los també a una certa distància, però necessiten les masses d’aigua per a la seva reproducció: les larves són aquàtiques.

Les damisel·les (Calopterygidae)

Els alaestesos (Lestidae)

Els donzells (Coenagrionidae)

A més de les espècies esmentades, també hi hem documentat la presència del donzell del trinxant (Coenagrion scitulum) i del llantió menut (Ischnura pumilio)

Els polaines (Platycnemididae)

Rodabasses i emperadors (Aeshnidae)

Rodadits i tallanassos (Gomphidae)

Passabarrancs (Cordulegasteridae)

Només hem observat el passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii), i no en tenim cap foto decent…

Cabots, parots i pixavins (Libellulidae)